සම්පත්දායක තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම -2017

2018 වර්ෂය සඳහා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේ සම්පත්දායක මහත්ම මහත්මීන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට අදහස් කර ඇත. ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු සම්පත්දායක අයදුම්පත්‍රය අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කර ගත හැකිය.

සම්පූර්ණ කළ අයැදුම්පත්‍රය සමඟ පහත ලියවිලිවල පිටපත් 2017.07.14 දිනට පෙර mdtisp@hotmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙත එවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

• අධ්‍යාපන සහතිකවල පිටපත්
• වාහන අදායම් බලපත්‍රයේ පිටපත
• පුහුණු වැඩසටහනේදී ඔබ විසින් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන නිබන්ධන