බාගත කිරීම්

  • සම්පත්දායකයක සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම – අයැදුම්පත්‍රය
  • 2022.09.29 දින පැවැත්වු විදේශ රැකියා වෙළඳපොල පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහනෙහි පටිගත කිරීම
  • 2022.11.02 දින පැවැත්වු ලිපිගොනු කළමනාකරණය පිළිබඳ මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහනෙහි පටිගත කිරී
  • 2023-01-19  දින පැවැත්වූ උපයනවිට බදු ගෙවීම, VAT බදු අය කිරීම ඇතුළු රජයේ නව බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් දකුණු පළාත් සභාවේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනෙහි පටිගත කිරීම
  • 2023-02-23 දින පැවැත්වූ ආයතන සංග්‍රහය පිළිබඳ මාර්ගගත පුහුණු වැඩසටහනෙහි පටිගත කිරීම