මාසික පුහුණු වැඩසටහන්

පුවත්

සේයා රූ

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"3","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}

මුල් පිටුව

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ ( 1 වන කණ්ඩායම) ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාව

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ ( 1 වන කණ්ඩායම) ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාව සහභාගි වීම සඳහා අදාල සියළු නිලධාරීන් 2017.11.18 දින ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩාංගනය අසලට  පෙ.ව.7.15 ප්‍රථම පැමිණෙන්න. බස්රථය ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩාංගනය අසලින් පෙ.ව.7.30 පිටත්වනු ලැබේ.

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා 071 9 495002/ 077 9 275344/ 077 7 332713

සම්පත්දායක තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම -2017

2018 වර්ෂය සඳහා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේ සම්පත්දායක මහත්ම මහත්මීන්ගේ තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීමට අදහස් කර ඇත. ඒ සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු සම්පත්දායක අයදුම්පත්‍රය මෙතැනින් බාගත කර ගත හැකිය. සම්පූර්ණ කළ අයැදුම්පත්‍රය සමඟ පහත ලියවිලිවල පිටපත් 2017.07.14 දිනට පෙර mdtisp@hotmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය වෙත එවන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. • අධ්‍යාපන සහතිකවල පිටපත් වැඩිදුර…

0 comments

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ 01/2014 අනුව භාෂා අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර අැති පැය 100ක 50ක දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම මේ සඳහා අයැදුම්කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් 2017 අගෝස්තු 25 වන දිනට පෙර ඔබේ අයැදුම්පත් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න. අධ්‍යක්ෂ, කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය, වක්වැල්ල, ගාල්ල.

0 comments

පුහුණු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රැස්වීම

පුහුණු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රැස්වීම 2017නොවැම්බර් මස 10 වන දින පැවැත්වේ. පුහුණු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වය වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද තහවුරු කළ හැකිය.

0 comments