මාසික පුහුණු වැඩසටහන්

පුවත්

සේයා රූ

මුල් පිටුව

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය හා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවන් 02ක් 2018 ජුනි 23 සහ 24 දිනවල පෙ.ව.8.30 ට දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේදී ආරම්භ වේ. මෙම පුහුණු පාඨමාලාවන් එදින සිට ඉදිරියට සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින 10 ක් බැගින් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

0 comments

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය 2018 ජුනි මස 24 වන දින දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. එය පෙ.ව.9.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිත අතර පෙ.ව.9.15 ට පෙර පුහුණු ආයතනයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ අසුන් ගන්නා ලෙස Read More

0 comments

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ 01/2014 අනුව භාෂා අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර අැති පැය 100ක 50ක දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම මේ සඳහා අයැදුම්කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් 2017 අගෝස්තු 25 වන දිනට පෙර ඔබේ අයැදුම්පත් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න. අධ්‍යක්ෂ, කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය, වක්වැල්ල, ගාල්ල.

0 comments