2020 වර්ෂය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සැලසුම් කිරීමට අදාලව පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම හා තොරතුරු ලබාගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 29 වන දින උදෑසන 8.30 සිට සවස 2.00 දක්වා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

භාෂාව සි E

Management Development & Training Institute

Southern province

0
පුහුණුලාභීන්
0
පුහුණු වැඩසටහන්

ආයුබෝවන්...

හැඳින්වීම...

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරිම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය ලෙස හැඳින්විය හැක.

මානව, මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සැලසුම්ගත ලෙස කළමනාකරණය තුලින් ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයක් දකුණු පළාත තුල ඇති කිරීම මගින් මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිමටත් දිනෙන් දින වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝගවලට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකි පරිපූර්ණ රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් ව ඇත.

අපගේ අරමුණු...

  •  මානව සම්පත වැඩිදියුණු කිරීම
  •  භෞතික සම්පත වැඩිදියුණු කිරීම
  •  සේවා ගුණත්වය වර්ධනය කිරීම
  •  මූල්‍ය සම්පත් සංවර්ධනය
ශ්‍රී ලංකාව තුල විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.
දැක්ම
Vission
දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය

1990.03.13 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 14/90 මගින් ස්ථාපිත කල අතර 2001.05.29 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 11/2001 මගින් ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමටත්, රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 12/90 යටතේ ජාතික රාජ්‍ය සේවා පුහුණු ප්‍රතිපත්ති වලට හා දකුණු පළාත් නීතිමය රෙගුලාසි වලට යටත්ව ක්‍රියාත්මක වේ.

සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රීලංකාවක් ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහල මට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශණ සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හදුන්වාදීම තුලින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම.
මෙහෙවර
Mission

What We Do

අපගේ සේවාවන්...

PCC06
  • අපගේ සේවාවන්

පුහුණු වැඩසටහන්

  • අපගේ සේවාවන්

ආයතනික පහසුකම්

DSC02100
  • අපගේ සේවාවන්

භාගත කිරීම්

ලිපිනය

වක්වැල්ල, ගාල්ල.

දුරකථන

ආයතන අංශය
+ (091) 22 46 716
පුහුණු අංශය
+ (091) 49 44 021

Email

mdtisp@hotmail.com
tr.mdtisp@gmail.com

ආයතනික පිහිටීම

තොරතුරු දැනගැනීම