දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරිම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය ලෙස හැඳින්විය හැක.
මානව, මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සැලසුම්ගත ලෙස කළමනාකරණය තුලින් ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයක් දකුණු පළාත තුල ඇති කිරීම මගින් මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිමටත් දිනෙන් දින වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකි පරිපූර්ණ රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් වි ඇත.
මෙම අරමුණ කරා ලගාවීම සඳහා ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරිමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගී. එසේ ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය සම්ප්‍රදායක ක්‍රමයෙන් බැහැරව නව මුහුණුවරකින් පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වයි.

අපගේ දැක්ම ..

ශ්‍රී ලංකාව තුල විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම

අපගේ මෙහෙවර..

සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රීලංකාවක් ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහල මට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශණ සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හදුන්වාදීම තුලින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම

අපගේ සේවාවන්...

පුහුණු වැඩසටහන්

නේවාසික පහසුකම්

ශාලා පහසුකම්

පරිගණක විද්‍යාගාරය

පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රගතිය...

වර්ෂය
50
පුහුණු වැඩසටහන්
4000
පුහුණුලාභීන්

අප අමතන්න...

නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්(පිරිස් හා පුහුණු)
කාර්යාලීය දුරකථන අංක :- 091 2246299

අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාලීය දුරකථන අංක :- 091 2235386

සහකාර අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාලීය දුරකථන අංක :- 091 4944026

ආයතන අංශය
කාර්යාලීය දුරකථන අංක :- 091 22 46716

පුහුණු අංශය
කාර්යාලීය දුරකථන අංක :- 091 4944021

අපි...

පිහිටීම

වක්වැල්ල,
ගාල්ල.

අමතන්න

Phone : 091 22 46 716

Email : mdtisp@hotmail.com

Our Hours

MON-FRI 09:00 – 19:00

SAT-SUN 10:00 – 14:00

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය...
කේ.ඒ.ජී.අරුණ ශාන්ත මයා
තොරතුරු නිලධාරී