පුවත්

   

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල 2018 - ක්ෂුද්‍ර ආයතන අංශය 3වන ස්ථානය දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය

සේයා රූ

සමාජ සත්කාර

පිරිත් පිංකම

කාමර පහසුකම්

ශාලා පහසුකම්

පුවත්

නව පාඨමාලා ආරම්භය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ නව පාඨමාලා ආරම්භය 2019 පෙබ...
පුවත්

ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල 3 වන ස්ථානය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් පැවැත්වූ ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙලේ 3 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය සමත් වේ...
පුවත්

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්...
පුවත්

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - දකුණු පළාත

  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.

    දැක්ම

  • සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩි දියුණු කිරීමෙහිලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහළමට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හඳුන්වාදීම තුළින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම.

    මෙහෙවර