පුවත්

   දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය සහ ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවන්හි අවසන් පරීක්ෂණය 2018 සැප්තැම්බර් මස 23 වන දින පෙ.ව. 9.00ට පැවැත්වේ.

සේයා රූ

සමාජ සත්කාර

පිරිත් පිංකම

කාමර පහසුකම්

ශාලා පහසුකම්

පුවත්

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය හා ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය ඒකාබද්ධව පවත්වනු ලබන ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවන්හි අවසන් පරීක්ෂණය 2018 ස
පුවත්

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්...
පුවත්

දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රෙල්ඛ 01/2014 අනුව භාෂා අමාත්‍යංශය මගින් නිකුත් කර අැති පැය 100ක 50ක දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම මේ සඳහා අයැදුම...
පුවත්

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - දකුණු පළාත

  • ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.

    දැක්ම

  • සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩි දියුණු කිරීමෙහිලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහළමට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හඳුන්වාදීම තුළින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම.

    මෙහෙවර