කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය
දකුණු පළාත

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරිම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය ලෙස හැඳින්විය හැක.

මානව, මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සැලසුම්ගත ලෙස කළමනාකරණය තුලින් ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයක් දකුණු පළාත තුල ඇති කිරීම මගින් මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිමටත් දිනෙන් දින වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකි පරිපූර්ණ රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් වි ඇත.

මෙම අරමුණ කරා ලගාවීම සඳහා ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරිමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගී. එසේ ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය සම්ප්‍රදායක ක්‍රමයෙන් බැහැරව නව මුහුණුවරකින් පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වයි.

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය
දකුණු පළාත

* දකුණු පළාතේ ආයතනික මානව සම්පත සංවර්ධනය කිරීම.
* කළමනාකරණ සංවර්ධනය සඳහා නිරන්තර යාවත්කාලීන පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයිම.
* රාජ්‍ය ආයතනවල සේවාවල ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීම.
* රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන හා සිවිල් සංවිධාන අතර දැනුම කුසලතාවයන් හා ආකල්ප හුවමාරු කර ගැනීමට සුදුසු වටපිටාවක් සැකසීම.
අරමුණු
ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට පත්වීම.
දැක්ම
සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහළ මට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හඳුන්වාදීම තුළින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායකවීම.
මෙහෙවර
වර්ෂය
පුහුණු වැඩසටහන්
පුහුණුලාභීන්

වාර්ෂික වැඩසටහන් ප්‍රගතිය

වාර්ෂික පුහුණුලාභී ප්‍රගතිය

දැන්වීම්

ලිපිගොනු කළමනාකරණය පිළිබඳ එක්දින පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා සහභාගීවන නිලධාරීන් පහත සබැඳිය ඔස්සේ ඇති ඇගයීම් පත්‍රිකාව සම්පුර්ණ කරන්න.