2021 වර්ෂය සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආකල්ප, කුසලතා හා දැනුම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය මඟින් 2021 වර්ෂයට අදාලව පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීමට සැලසුම්කර ඇත.

ඒ අනුව 2021 වර්ෂය සදහා ඔබ කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය  පුහුණු අවශ්‍යතා හදුනාගෙන ලබා දී ඇති ඇමුණුම් වල සඳහන් උපදෙස් වලට අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද පුහුණු අවශ්‍යතා mdtisptn@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට 2020.12.25 දිනට පෙර එවීමට කටයුතු කරන මෙන් වැඩි දුරටත් දන්වමි.

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය
දකුණු පළාත

කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ගේ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධනය කිරිම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානතම ආයතනය ලෙස හැඳින්විය හැක.

මානව, මුල්‍ය හා භෞතික සම්පත් සැලසුම්ගත ලෙස කළමනාකරණය තුලින් ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයක් දකුණු පළාත තුල ඇති කිරීම මගින් මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා වුවමනා තෘප්තිමත් කිරිමටත් දිනෙන් දින වෙනස්වන ලෝකයේ අභියෝග වලට සාර්ථකව මුහුණදීමට හැකි පරිපූර්ණ රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවක් වි ඇත.

මෙම අරමුණ කරා ලගාවීම සඳහා ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරිමේ අවශ්‍යතාව පැන නැගී. එසේ ඉලක්කගත සැලස්මක් තුල කටයුතු කිරීම සඳහා කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය සම්ප්‍රදායක ක්‍රමයෙන් බැහැරව නව මුහුණුවරකින් පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වයි

වර්ෂය
පුහුණුලාභීන්
පුහුණු වැඩසටහන්