පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා මූලික පරිගණක දැනුම හා ඔන්ලයින් පුහුණු වැඩමුළුව022022.10.03-04
ලිපිගොණුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවීම022022.10.04-05
ADVANCE MS WORD032022.10.05-07
ව්‍යාපෘති යොජනා සකස් කිරීම022022.10.06-07
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය032022.10.11-13
PAY ROLL052022.10.11-15
නව්‍යකරණය012022.10.14
ගුරු ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන012022.10.14
NEW CIGAS052022.10.18-22
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය032022.10.18-20
ගැටුම් කළමනාකරණය012022.10.21
HARDWARE022022.10.25-26
විශ්‍රාම වැටුප්022022.10.25-26
කාර්යාල කළමනාකරණය022022.10.27-28
නවක සංවර්ධන නිලධාරී හා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව052022.10.25-29