පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
ලේඛණ නඩත්තුව ( ද.ප කෘෂීකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)022022.11.02-03
ලිපිගොනු කළමනාකරණය 012022.11.02
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය022022.11.03-04
රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා පිළිවෙත022022.11.08-09
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාකාර්ය පටිපාටික රීති022022.11.10-11
කාර්යාල ක්‍රමවේද පුහුණුව ( ද.ප දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය)022022.11.10-11
නවක සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව -III වන කණ්ඩායම122022.11.15-18
2022.11.22-25
2022.11.29-12.02
Microsoft Power Point (Advance)032022.11.15-17
බැංකු සැසඳුම් පිළියෙළ කිරීම022022.11.18-19
AUTO CAD 2D/3D072022.11.22-26,29,30