පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති022023.09.04 – 05
පළාත් පාලන ආයතනවල දියුණුගම් ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත්කිරීම, වරිපනම් බදු පැනවීම හා දේපල තහනම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය042023.09.05 – 08
PAY ROLL052023.09.05 – 09
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම හා විගණන විමසුම් අවම කිරීම022023.09.06 – 07
සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුුණුව042023.09.12 – 15
ආතති කළමනාකරණය012023.09.12
Multimedia Design042023.09.12 – 15
නව්‍යකරණය 012023.09.14
දූරදර්ශි නායකත්ව ලක්ෂණ012023.09.19
පළාත් පාලන නීතිය, පළාත් පාලන ආයතනයක කාර්යභාරය සහ කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම012023.09.19
ඵලදායිතා සංකල්ප012023.09.19
Web Design052023.09.19 – 23
පෙළඹවීම හා බලපෑම් කිරීමේ කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම012023.09.20
මනෝමිතික පරීක්ෂණය032023.09.20 – 22
හරිත ඵලදායිතාවය012023.09.20
වාහන අනතුරු හා අලාභ හානි වාර්තා කිරීම022023.09.21 – 22

පුස්තකාල සංවර්ධනය012023.09.21
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන032023.09.25 – 27
මූලික පරිගණක පුහුණුව032023.09.25 – 27
ගබඩාකරණය හා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය022023.09.26 – 27
පිළිගැනීමේ නිලධාරීන්ගේ හා දුරකථන ක්‍රියාකරුවන්ගේ වගකීම්, කාර්යභාරය හා ආචාරධර්ම012023.09.26
දැනුම් කළමනාකරණය012023.09.26