පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
පුස්තකාල සඳහා KOHA වැඩසටහන පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම032022.09.03,04,11
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රසම්පාදන පුහුණුව012022.09.05
වැටුප් පරිවර්තන022022.09.06
ADVANCE EXCEL032022.09.07 – 09
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය022022.09.08 – 09
ඵලදායි්ත තත්ත්ව මෙවලම්032022.09.13 – 15
NEW CIGAS052022.09.13 – 17
රූපලාවන්‍ය ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන-ද.ප කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය012022.09.15
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත012022.09.16
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාකාර්ය පටිපාටික රීති022022.09.20-21
PAY ROLL052022.09.20-24
විගණන විසදුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම022022.09.22-23
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය022022.09.27 – 28
මූලික විමර්ශන හා විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම032022.09.28 – 30
ADVANCE ACCESS032022.09.28 – 30
පෞද්ගලික ලිපි ගොනුකරණය022022.09.29- 30