කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - දකුණු පළාත වැඩසටහන් සදහා අය කිරීම්

දේශන ශාලා ගාස්තු

ශාලා අංකයශාලාවඇතුලත් කල
හැකි සංඛ්‍යාව
ගාස්තුව (රු.)ගාස්තුව (රු.) – පැය 04 කට
අඩු කාලයක් සදහා
H – 1ප්‍රධාන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
8012,000.006,000.00
H – 4පරිගණක විද්‍යාගාරය 253,500.00 1,750.00
H – 5දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ රහිත)
1504,000.00 2,000.00
H – 5දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
15010,000.00 5,000.00
H – 6දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
455,000.00 2,500.00
H – 7දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
405,000.002,500.00
H – 8දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ රහිත)
452,500.001,250.00

මෙම ශාලා ගාස්තුව පැය 08ක් සදහා පමණි. ඊට අමතරව ශාලාව භාවිතා කරන සෑම පැයකටම ශාලා ගාස්තුවෙන් 1/10ක මුදලක් අය කරනු ලැබේ.