නේවාසික පහසුකම්

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේ කාමර පිහිටීම

නේවාසික ගාස්තු

නේවාසිකාගාරය 01

කාමර අංකකාමර වර්ගයකාමර සංඛ්‍යාවකාමරයක නේවාසික
විය හැකි සංඛ්‍යාව
නේවාසික විය
හැකි මුළු සංඛ්‍යාව
ගාස්තුව (රු.)
101 -106,
201, 205-212
ද්විත්ව කාමර
150230රු. 1,500
(එක් කාමරයකට)
202- 204ද්විත්ව කාමර (වායු සමීකරණ)030206රු. 2,250
(එක් කාමරයකට)
107 – 108පොදු කාමර107
108
12
10
22රු. 450
(එක් අයෙකුට)

නේවාසිකාගාරය 02

කාමර අංකකාමර වර්ගයකාමර සංඛ්‍යාවකාමරයක නේවාසික
විය හැකි සංඛ්‍යාව
නේවාසික විය
හැකි මුළු සංඛ්‍යාව
ගාස්තුව (රු.)
307 – 312ද්විත්ව කාමර060212රු. 1,500
(එක් කාමරයකට)
301 – 306ද්විත්ව කාමර (වායු සමීකරණ)060212රු. 2,250
(එක් කාමරයට)

පසු දින පෙ.ව 10.00ට පෙර කාමර භාර දිය යුතු වේ.