පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
නවක සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව-III වන කණ්ඩායම122022.12.02,06,08,09,13-16,20-22
ගිණුම් කටයුතු සහ ආයතනික කටයුතු පුහුණුව (දකුණු පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව)022022.12.01-02
විශ්‍රාම වැටුප් ( දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)022022.12.08-09
පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම- TOT052022.12.12-16
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය (කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය)012022.12.19
රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා පිළිවෙත012022.12.24
මූලික විමර්ශනය හා විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම-අවසන් අදියර01
SPSS පුහුණු වැඩසටහන05
නිවේදන කටයුතු වල යෙදෙන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම (ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව)05