පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.12.01
බහුකාර්ය සේවාරම්භක පුහුණුව032023.12.02-04
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම (ධීවර අමාත්‍යාංශය)012023.12.05
මූලික විමර්ශන, පැමිණිලි මෙහෙයවීම හා චෝදනා පත්‍ර සකස් කිරීම042023.12.05-08
ADVANCED EXCEL032023.12.05-07
ගබඩාකරණය හා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය022023.12.05-06
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම (කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය)032023.12.08-10
සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව042023.12.12-15
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල විධිමත් විනය පරීක්ෂණ සිදුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය032023.12.12-14
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.12.15
විදුහල්පති සේවාරම්භක පුහුණුව 052023.12.18-22
විදුහල්පති සේවාරම්භක පුහුණුව 052023.12.19-23
විදුහල්පති සේවාරම්භක පුහුණුව 052023.12.24-28
විදුහල්පති සේවාරම්භක පුහුණුව 052023.12.25-29