පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය022023.06.01-02
කාර්යාල කළමනාකරණය022023.06.01-02
INTERNET AND E-MAIL022023.06.01-02
පාසල් කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ආයතනික කටයුතු පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුලුව032023.06.06-08
ස්ථිර පත්වීම් ලද බහු කාර්යය සංවර්ධන සහායක නිලධාරි සඳහා සේවාරම්භක පුහුණුව – 1 වන කණ්ඩායම052023.06.06-10
PAY ROLL052023.06.06-10
ආකල්ප වර්ධනය012023.06.07
රියදුරු ධාරිතා සංවර්ධනය – 2 අදියර022023.06.09-10
ඵලදායිතා තත්ත්ව මෙවලම්032023.06.13-15
නව්‍යකරණය012023.06.16
මූලීක විමර්ශන, පැමිණිලි මෙහෙයවීම හා චෝදනා පත්‍ර සකස් කිරීම042023.06.13-16
MULTIMEDIA DESIGN042023.06.13-16
නිවාඩු භාර නිලධාරියාගේ කාර්යභාරය හා වගකීම012023.06.14
වැටුප් පරිවර්තන 022023.06.20-21
ස්ථිර පත්වීම් ලද බහු කාර්යය සංවර්ධන සහායක නිලධාරි සඳහා සේවාරම්භක පුහුණුව – 2 වන කණ්ඩායම052023.06.20-24
මූලික පරිගණක පුහුණුව (පරිගණක පිලිබඳ මූලික දැනුම නොමැති නිලධාරීන් සඳහා)032023.06.20-22
ආතති කළමනාකරණය012023.06.21
ලිිගොනුකරණය, රාජකාරී ලිපි ලිවීම හා කාර්යාල සටහන් ලිීවීම012023.06.22-23
VOICE TRAINING022023.06.27-28
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති022023.06.27-28
COMPUTER NETWORKING022023.06.27-28
පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය (Customer Relationship Management – CRM)012023.06.28
ප්‍රථමාධාර (සමාජ සුබසාධන පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රමුඛ)012023.06.30