පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
GIS (සැලසුම් ලේකම් කාර්යාලය)022023.10.03-04
කාර්යාල කළමනාකරණය සහ ලිපිගොනුකරණය012023.10.02
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තා සකස් කිරීම012023.10.03
ආණ්ඩුකාරවරයා සතු බලතල, නිකුත් කරන ලද පරිපාටි / චක්‍රලේඛ පිළිබඳ පුහුණුව012023.10.03
ඇසිදිසි සුරුවෝ (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)022023.10.04-05
වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශ මනෝමිතික පරීක්ෂණ සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරිම (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)032023.10.04-06
Digital Marketing (කෘෂිව්‍යවසාය සංවර්ධන හා පුුහුණු ඒකකය)022023.10.05-06
වැඩ, හැසිරීම හා පැමිණීම පිළිබඳ නවක නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (හම්බන්තොට දි.සෞ.සේ.අ. කාර්යාලය)012023.10.05
තත්ත්ව මෙවලම් පිළිබඳ පුහුණුව012023.10.06
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.07
ITEC012023.10.09
AUTO CAD 2D/3D072023.10.09-15
හානි පාඩු පොත්වලින් කපා හැරීම (කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.12
ඵලදායීතාවය හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණය022023.10.12-13
තත්ත්ව මෙවලම් පිළිබඳ පුහුණුව012023.10.13
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය022023.10.13-14

පරිවාස කාලය අවසානයේ සේවය ස්ථිර කිරීම (පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව)102023.10.16-25
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේ ක්‍රමවේදය (පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.17
ලේඛන කළමනාකරණය හා ලේඛන සංරක්ෂණය 012023.10.17
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේ ක්‍රමවේදය (පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.18
GIS (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)022023.10.18-19
වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශ මනෝමිතික පරීක්ෂණ සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරිම (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)032023.10.18-20
ඵලදායීතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව032023.10.19-21
පරිගණක දෘඩාංග022023.10.20-21
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.21
NEW CIGAS052023.10.23-27
නිවාඩු භාර විෂය නිලධාරියාගේ කාර්යභාරය හා වගකීම්012023.10.24
සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව042023.10.24-27
පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ගිණුම්කරණය022023.10.25-26
ඵලදායීතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව022023.10.27-28
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.10.28
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේ ක්‍රමවේදය (අධිකාරී)012023.10.31