අප්‍රේල්

පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
ආතති කළමනාකරණය012023.04.04
දැනුම් කළමනාකරණය012023.04.04
පරිසර කළමනාකරණය012023.04.04
ප්‍රථමාධාර012023.04.06
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය012023.04.06
දූරදර්ශී නායකත්ව ලත්ෂණ012023.04.06
කාර්යාල කළමනාකරණය022023.04.25-26
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති022023.04.25-26
පොත් බැඳීම හා ලේඛනාරක්ෂාව032023.04.25-27
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය022023.04.27-28
ADVANCE MICROSOFT WORD032023.04.26-28