පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
012023.07.04
කාල කළමනාකරණය012023.07.05
ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සම්පත්දායක කණ්ඩාටම බල ගැන්වීම (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය)022023.07.06-07
ස්ථිර පත්වීම් ලද බහු කාර්යය සංවර්ධන සහායක නිලධාරි සඳහා සේවාරම්භක පුහුණුව – 3 වන කණ්ඩායම052023.07.04-08
MICROSOFT WORD (ADVANCE)032023.07.05-07
ආතති කළමනාකරණය 012023.07.06
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය032023.07.11-13
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය012023.07.11
රජයේ ඉඩම් තක්සේරුකරණය පිළිබඳ පුහුණුව (ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව)012023.07.12
GIS Mapping පුහුණුව (දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, ගාල්ල)022023.07.11-12
වැටුප් පරිවර්තන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)022023.07.13-14
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව 012023.07.14
පරිගණක දෘඩාංග022023.07.13-14
ඵලදායිතා සංකල්ප012023.07.14
විශ්‍රාම වැටුප්022023.07.18-19
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය022023.07.20-21
ස්ථිර පත්වීම් ලද බහු කාර්යය සංවර්ධන සහායක නිලධාරි සඳහා සේවාරම්භක පුහුණුව – 4 වන කණ්ඩායම052023.07.18-22
WEB DESIGN052023.07.18-22
රැස්වීම් කළමනාකරණ ශිල්පීය ක්‍රම 012023.07.20
සංවිධාන හැසිරීම022023.07.25-26
පුස්තකාල වර්ගීකරණය හා සූවිකරණය022023.07.27-28
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය 032023.07.25-27
ADVANCE ACCESS032023.07.25-27
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය012023.07.27