වැඩසටහනදිනයන් 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩා කළමනාකරණය (පාසල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා)2019.08.01
2019.08.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.08.01
2019.08.02
2019.08.03
අයැදුම් කරන්න
CIGAS
(පළාත් පාලන ආයතන සඳහා)
2019.08.01
2019.08.02
2019.08.03
2019.08.04
2019.08.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපි අලුත් වෙමු2019.08.05අයැදුම් කරන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රීති2019.08.05
2019.08.06
අයැදුම් කරන්න
බැංකු සැසදුම් පිළියෙල කිරීම2019.08.06
2019.08.07
අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන 1 අදියර2019.08.06
2019.08.07
2019.08.08
2019.08.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.08.08
2019.08.09
අයැදුම් කරන්න
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.08.08
2019.08.09
MS Access2019.08.08
2019.08.09
2019.08.10
අයැදුම් කරන්න
ගැටුම් කළමනාකරණය2019.08.15අයැදුම් කරන්න
ආතති කළමනාකරණය2019.08.16නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මහජන සම්බන්ධතා හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.08.16අයැදුම් කරන්න
පොත් බැඳීම2019.08.15
2019.08.16
අයැදුම් කරන්න
රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය2019.08.15
2019.08.16
2019.08.17
අයැදුම් කරන්න
සංවිධාන හැසිරීම2019.08.15
2019.08.16
අයැදුම් කරන්න
Advance Excel2019.08.15
2019.08.16
2019.08.17
අයැදුම් කරන්න
ප්‍රථමාධාර2019.08.19නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මහජන සම්බන්ධතා හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.08.20නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන පනත2019.08.20අයැදුම් කරන්න
වැටුප් පරිවර්තන2019.08.19
2019.08.20
අයැදුම් කරන්න
Web Design2019.08.19
2019.08.20
2019.08.21
2019.08.22
2019.08.23
අයැදුම් කරන්න
කාල කළමනාකරණය2019.08.22අයැදුම් කරන්න
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක2019.08.23
අයැදුම් කරන්න
පාසල් වල ආයතන කටයුතු පළිබඳ පුහුණුව2019.08.22
2019.08.23
2019.08.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය2019.08.26අයැදුම් කරන්න
නායකත්ව හැකියා හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.08.27අයැදුම් කරන්න
අපදා කළමනාකරණය2019.08.26
2019.08.27
අයැදුම් කරන්න
පෞද්ගලික ලිපිගොණුකරණය2019.08.26
2019.08.27
අයැදුම් කරන්න
මුලික පරිගණක2019.08.26
2019.08.27
2019.08.28
2019.08.29
2019.08.30
අයැදුම් කරන්න
වාහන නඩත්තුව2019.08.29
ඵලදායි සන්නිවේදනය2019.08.29
2019.08.30
2019.08.31
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.