වැඩසටහනදිනයන් 
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩා කළමනාකරණය (පාසල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා)2019.08.01
2019.08.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.08.01
2019.08.02
2019.08.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
CIGAS
(පළාත් පාලන ආයතන සඳහා)
2019.08.01
2019.08.02
2019.08.03
2019.08.04
2019.08.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපි අලුත් වෙමු2019.08.05පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රීති2019.08.05
2019.08.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
බැංකු සැසදුම් පිළියෙල කිරීම2019.08.06
2019.08.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන 1 අදියර2019.08.06
2019.08.07
2019.08.08
2019.08.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.08.08
2019.08.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.08.08
2019.08.09
MS Access2019.08.08
2019.08.09
2019.08.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ගැටුම් කළමනාකරණය2019.08.15පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආතති කළමනාකරණය2019.08.16නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මහජන සම්බන්ධතා හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.08.16පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පොත් බැඳීම2019.08.15
2019.08.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය2019.08.15
2019.08.16
2019.08.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සංවිධාන හැසිරීම2019.08.15
2019.08.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Advance Excel2019.08.15
2019.08.16
2019.08.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රථමාධාර2019.08.19නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මහජන සම්බන්ධතා හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.08.20නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන පනත2019.08.20නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වැටුප් පරිවර්තන2019.08.19
2019.08.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Web Design2019.08.19
2019.08.20
2019.08.21
2019.08.22
2019.08.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කළමනාකරණය2019.08.22පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක2019.08.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායී සන්නිවේදනය2019.08.22
2019.08.23
2019.08.24
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය2019.08.26පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නායකත්ව හැකියා හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.08.27පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපදා කළමනාකරණය2019.08.26
2019.08.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොණුකරණය2019.08.26
2019.08.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මුලික පරිගණක2019.08.26
2019.08.27
2019.08.28
2019.08.29
2019.08.30
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන නඩත්තුව2019.08.29
මූලික විමර්ෂන හා පැමිණිලි මෙහෙයවීම2019.08.29
2019.08.30
2019.08.31
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.