කාර්ය මණ්ඩලය

එස්.ඒ.එම්.නස්ලි මයා

අධ්‍යක්ෂ

එච්.යූ.කේ.චතුරාණි මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

කේ.එම්.ජී.ප්‍රියංගිකා මිය

ගණකාධිකාරී

විශේෂ දැනුම්දීමයි

රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් අප ආයතනය විසින් සංවිධානය කර තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න