ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්...
 
Notifications
Clear all

ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය යනු කුමක්ද?  


rathsara
Posts: 1
(@rathsara)
New Member
Joined: 1 month ago

ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය යනු කුමක්ද?

2 Replies
admin
Posts: 1
Admin
(@admin)
Member
Joined: 2 months ago

ප්‍රසම්පාදනයේ නියැලී සිටින රජයේ අමාත්‍යාංශයක්, පළාත් සභාවක්, රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක්, ව්‍යවස්ථාපිත අධිකාරියක්, රාජ්‍ය සංස්ථාවක්, රජයට අයත් සමාගමක්, පළාත් පාලන ආයතනයක්, ශ්‍රී ලංකා රජයට සම්පූර්ණයෙන් ම හෝ කෙටසක් අයත් යම් වෙනත් මණ්ඩලයක්, ශ්‍රී ලංකා රජයේ පාලනය යටතේ පවතින යම් මණ්ඩලයක් ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය යන්නෙන් අදහස් වෙනවා

Reply
Zionecmunse Zionecmunse
Posts: 1
(@zionecmunse)
New Member
Joined: 2 weeks ago

Если вам нужна Надежная Разработка сайта на 1с Битрикс для бизнеса, то переходите на вебресурс zionec.ru
Тут вы найдете самые низкие ценники и высококвалифицированных специалистов.

Reply
Share: