අප ආයතනය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් වල ගුණාත්මකභාවය ඉහල නැංවීම සඳහා ඔබගේ අදහස් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නාවලිය ඔබ වෙත යොමු කරනු ලැබේ. මේ සඳහා ඔබගේ වටිනා අදහස් ලබා දී අප වෙත සහාය දක්වන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ ලබාදෙන තොරතුරුවල පෞද්ගලිකත්වය සුරකින බව ද කාරුණිකව දන්වනු කැමැත්තෙමි.

01. ඔබ අයත් අංශය කුමක් ද?
02. ඔබ අයත් සේවාව කුමක්ද?

(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)

03. රාජ්‍ය සේවයේ සම්පූර්ණ සේවා කාලය කොපමණ ද?

(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)

04. ස්ත්‍රී / පුරුෂභාවය
05. ඔබේ වයස කීයද?
06. පුහුණු වැඩමුළුව
07.1 පුහුණු ආයතනය වෙත ලඟාවීම පහසුයමාර්ග ප්‍රවේශය
07.2. පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් ව ඇතමාර්ග ප්‍රවේශය
08.1. ආයතන පරිශ්‍රය ප්‍රියමනාප පරිසරයකින් යුක්ත යආයතන පරිශ්‍රය
08.2. දේශන ශාලාවලට ප්‍රවේශ වීම පහසුයආයතන පරිශ්‍රය
08.3. දේශන ශාලා හඳුනාගැනීමට ප්‍රමාණවත් නාමකරණයක් පවතීආයතන පරිශ්‍රය
09.1. ඉඩ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් ව ඇත.දේශන ශාලා පහසුකම්
09.2. හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබේදේශන ශාලා පහසුකම්
09.3. ශාලාව පිරිසිඳුව, පිළිවෙලට පවත්වා ගෙන යයිදේශන ශාලා පහසුකම්
09.4. විදුලි උපකරණ හොඳින් ක්‍රියාකරයි.දේශන ශාලා පහසුකම්
09.5. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හොඳින් නඩත්තු වේදේශන ශාලා පහසුකම්
10.1. ආහාර ප්‍රමාණවත් ව සපයයිආපනශාලාව / ආහාර
10.2. ආහාර ප්‍රියමනාප රසයෙන් යුක්ත වේ.ආපනශාලාව / ආහාර
10.3. ආහාර වට්ටෝරුව (Menu)මනා ගැලපීමෙන් යුක්ත යආපනශාලාව / ආහාර
10.4. සුහදශීලි සේවාවක් ලබා දේආපනශාලාව / ආහාර
10.5. ආහාර සපයන භාජන හා ආපනශාලා පරිශ්‍රය පිරිසිඳුව පිළිවෙලට නඩත්තු වේ.ආපනශාලාව / ආහාර
10.6. ආහාර සැපයීමේ දී කඩිනම් සේවාවක් ලබා දේආපනශාලාව / ආහාර
11.1. නේවාසිකාගාර වෙන්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පහසුයනේවාසිකාගාර පහසුකම්
11.2. ප්‍රමාණවත් පහසුකම් ඇතනේවාසිකාගාර පහසුකම්
11.3. හොඳ වාතාශ්‍රයක් ලැබේනේවාසිකාගාර පහසුකම්
11.4. විදුලි උපකරණ හොඳින් ක්‍රියාකරයිනේවාසිකාගාර පහසුකම්
11.5. පිරිසිඳුව, පිළිවෙලට පවත්වා ගෙන යයිනේවාසිකාගාර පහසුකම්
11.6. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හොඳින් නඩත්තු වේනේවාසිකාගාර පහසුකම්
12.1. පුහුණු පාඨමාලාව හොඳින් මෙහෙයවයි(කාර්ය මණ්ඩලය)
12.2. සුහදශීලි සේවාවක් සපයයි(කාර්ය මණ්ඩලය)
12.3. කාර්යක්ෂම සේවාවක් සපයයි(කාර්ය මණ්ඩලය)
13.1. පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳ ඉතා හොඳ දැනුමක් සම්පත්දායකයාට ඇත(සම්පත් දායකයා පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
13.2. සම්පත්දායකයා කරුණු පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරයි(සම්පත් දායකයා පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
13.3. සම්පත්දායකයා පුහුණු පාඨමාලාව හැකි තරම් ප්‍රියමනාප ලෙස සකසා ඇත(සම්පත් දායකයා පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
13.4. සම්පත්දායකයා පුහුණු පාඨමාලාව තුළ ප්‍රමාණවත් දැනුමක් ලබා දේ(සම්පත් දායකයා පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
13.5. කාල කළමනාකරණය හොඳින් සිදු කරයි(සම්පත් දායකයා පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.1. පුහුණු පාඨමාලාව තුළින් අපේක්ෂිත කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි විය(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.2. පුහුණු පාඨමාලාව තුළින් අපේක්ෂිත දැනුම වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි විය(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.3. කුසලතා කේන්ද්‍රිය පුහුණු පාඨමාලාවකි(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.4. පුහුණු පාඨමාලාව සිද්ධාන්ත හා ප්‍රායෝගික දැනුමේ සම්මිශ්‍රණයකි(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.5. පුහුණු උපක්‍රම/උපායමාර්ග ප්‍රමාණවත් වේ(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.6. පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් දක්වයි(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.7. පුහුණු උපකරණ ප්‍රමාණවත්/ සතුටුදායක ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.8. කාලීනව අවශ්‍ය පරිදි නවීකරණය වූ පුහුණු පාඨමාලාවකි(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.9. පුහුණු පාඨමාලා අන්තර්ගතය වෙනස් විය යුතුය(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
14.10. සමස්ථ වශයෙන් පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව මම තෘප්තිමත් වෙමි(පුහුණු පාඨමාලාව පිළිබඳව)
(රාජ්‍ය අංශයේ  නොවන සේවාලාභීන් සඳහා අදාල නොවේ)
15.1. නිල වෙබ් අඩවියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම පහසු ය(ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය)
15.2. පරිශීලක මිත්‍ර (User Friendly) ආකාරයට සකස් කර ඇත(ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය)
15.3. අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුවෙන් සොයාගත හැකි ය(ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය)
15.4. ප්‍රමාණවත් තොරතුරු වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් කර ඇත(ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය)
15.5. වෙබ් අඩවිය නියමිත පරිදි යාවත්කාලීන කර ඇත(ආයතනික නිල වෙබ් අඩවිය)
16.පුහුණු අවශ්‍යතා ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඔබගේ වෙනත් අදහස් හා යෝජනා ඇත්නම් කරුණාකර සටහන් කරන්න.

(ආයතනයේ ඵලදායිතාව වෙනුවෙන් ලබා දෙන ඔබේ අදහස් අගය කොට සලකමු)