2021 වර්ෂය සඳහා දකුණු පළාත් රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ මානව සම්පත් සංවර්ධනයට අදාළ පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම.

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ආකල්ප, කුසලතා හා දැනුම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනය මඟින් 2021 වර්ෂයට අදාලව පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීමට සැලසුම්කර ඇත. දැනට රට තුල පවතින Covid – 19 තත්ත්වය යටතේ පුහුණු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී වැඩමුළුව පැවැත්වීමට නොහැකි වූ අතර මෙම ලිපියේ උපදෙස් මාලාව අනුව 2021 වර්ෂයේ පුහුණු අවශ්‍යතා ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

02. ඒ අනුව 2021 වර්ෂය සඳහා පුහුණු වැඩමුළු සැලසුම් කිරීම සඳහා දකුණු පළාත් රාජ්‍ය ආයතන වලින් පුහුණු අවශ්‍යතා ලබා ගන්නා ක්‍රමවේදය ඇතුලත් ඇමුණුම් 04 ක් මේ සමඟ අමුණා ඇත.

  1. 01 ඇමුණුම – පුහුණු අවශ්‍යතා එවීමෙදී අනුගමනය කළයුතු උපදෙස් මාලාව
  2. 02 ඇමුණුම – ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය
  3. 03 ඇමුණුම – 2021 වර්ෂය සඳහා වූ සංවිධානය කිරීමට අපේක්ෂිත පුහුණු වැඩසටහන් හා කේත අංක
  4. 04 ඇමුණුම – ඇමුණුම 03 හි සඳහන් නොවන ඔබ ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් සංවිධානය කිරීම සදහා ඔබ විසින් යෝජනා කරන පුහුණු වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘතිය.

03. ඔබ විසින් ඉහත උපදෙස් ප්‍රකාරව පුහුණු අවශ්‍යතා එවීමේ දී ඔබ ආයතනයට අදාළව මේ වන විටත් සකස් කර ඇති හෝ සකස් කිරීමට යෝජිත පස් අවුරුදු උපායමාර්ගික සැලැස්මේ ඉලක්ක ලගාකර ගනිමින් ආයතනයේ කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔබ කාර්යමණ්ඩලයට ලබාදිය යුතු පුහුූණු අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන එම පුහුණු අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

04. රාජ්‍ය අංශය තුළ මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධව 2018.01.24 දිනැති ව නිකුත් කර ඇති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 02/2018 හා ඒ අනුව මවිසින් 2019.12.30 දිනැති නිකුත් කරන ලද ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ (පුහුණු)- 01/ 2019, 2020.05.20 දිනැති ප්‍රධාන ලේකම් චක්‍රලේඛ (පුහුණු)- 01/ 2019 (1) සම්බන්ධව ඔබගේ අවධානය යොමු කරන අතර ඒ අනුව ඔබ කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම නිලධාරියෙකු සඳහාම වසරකට අවම වශයෙන් පැය 12 කට නොඅඩු පුහුණු අවස්ථාවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුය.

05. ඔබ විසින් ඉහත උපදෙස් ප්‍රකාරව පුහුණු අවශ්‍යතා එවිමේ දී ඉහත 04 ජේදයේ සඳහන් චක්‍රලේඛ විධිවිධාන පිළිබදව ද සැලකිළිමත් වන ලෙස දන්වන අතර ඒ අනුව ඔබ විසින් හඳුනාගත් පුහුණු වැඩමුළු ඔබ ආයතන පරිශ්‍රයේ සංවිධානය කිරීමට  අවශ්‍ය  නම් එම අවශ්‍යතා ද අධ්‍යක්ෂ, කළමනාකරණ  සංවර්ධන හා පුහුණු  ආයතනය වෙත දන්වා එවීමෙන් පුහුණු  ආයතනය හරහා එවැනි පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීමට පහසුකම් සලසා දිය හැකි බව ද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

06. ඒ අනුව 2021 වර්ෂය සදහා ඔබ කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය  පුහුණු අවශ්‍යතා හදුනාගෙන ලබා දී ඇති ඇමුණුම් වල සඳහන් උපදෙස් වලට අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද පුහුණු අවශ්‍යතා mdtisptn@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට 2020.12.25 දිනට පෙර එවීමට කටයුතු කරන මෙන් වැඩි දුරටත් දන්වමි.