ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ නව පාඨමාලා ආරම්භය 2019 පෙබරවාරි මස 16 සහ 17 යන දිනයන්හි දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. එය පෙ.ව.9.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිත අතර එදින පෙ.ව.8.30 ට පෙර අසුන් ගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *