ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් පැවැත්වූ ජාතික ඵලදායිතා සම්මාන උළෙලේ 3 වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය සමත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *