ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය හා දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය ඒකාබද්ධව පවත්වන ලද ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවේ සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය 2018 ජුනි මස 24 වන දින දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. එය පෙ.ව.9.30 ට ආරම්භ වීමට නියමිත අතර පෙ.ව.9.15 ට පෙර පුහුණු ආයතනයේ ප්‍රධාන ශාලාවේ අසුන් ගන්නා ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.