හැඳින්වීම

අපගේ දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශිෂ්ටතම කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය බවට පත් වීම.

අපගේ මෙහෙවර

සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ මානව සම්පත වැඩි දියුණු කිරීමෙහි ලා පොදු, පෞද්ගලික, සේවාමය හා ආයතනික අවශ්‍යතා මත පදනම්ව ඉහළ මට්ටමේ ගුණාත්මකතාවයකින් යුතු පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයීම, කළමනාකරණ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය හඳුන්වාදීම තුළින් පළාතේ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම.

අපගේ අගයන්

 • සුහදශීලීතාවය
 • විනිවිදභාවය
 • කාර්යක්ෂමතාවය
 • නිර්මාණශීලීබව
 • වගකිවයුතුබව
 

අපගේ කාර්යභාරය

 • දකුණු පළාතේ ආයතනික මානව සම්පතෙහි දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම.
 • කළමනාකරණ සංවර්ධනය සඳහා නිරන්තර යාවත්කාලීන පුහුණු හා උපදේශන සේවා සැපයීම.
 • රාජ්‍ය ආයතනවල සේවාවල ඵලදායීතාවය හා ගුණාත්මක බව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩමුළු සංවිධානය කිරීම.
 • රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන හා සිවිල් සංවිධාන අතර, දැනුම කුසලතාවයන් හා ආකල්ප හුවමාරු කර ගැනීමට සුදුසු වටපිටාවක් සැකසීම.
 • රාජ්‍ය, රාජ්‍ය නොවන හා සිවිල් සංවිධානවල වැඩමුළු පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
 •