වැඩසටහනදිනයන් 
පෞද්ගලික ලිපිගොණුකරණය2019.09.02
2019.09.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තන2019.09.02
2019.09.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු සැපයීම2019.09.02
2019.09.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන 2 අදියර2019.09.02
2019.09.03
2019.09.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කළමනාකරණය2019.09.05පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කෘෂිකර්ම උපදේශක නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.09.06
2019.09.07
2019.09.08
2019.09.09
2019.09.10
2019.09.11
2019.09.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.09.09
2019.09.10
නවීන සන්නිවේදන ශිල්ප ක්‍රම2019.09.10පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය2019.09.09
විගණන පනත2019.09.12පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Voice Training2019.09.12
2019.09.13
2019.09.14
2019.09.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Advance Excel2019.09.10
2019.09.11
2019.09.12
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2019.09.16
2019.09.17
අයැදුම් කරන්න
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.09.16
2019.09.17
2019.09.18
අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන අවසන් අදියර 2019.09.16
2019.09.17
2019.09.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධනාත්මක ආකල්ප වර්ධනය(Convent College)2019.09.21පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයිම2019.09.23
2019.09.24
අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන 1 අදියර2019.09.23
2019.09.24
2019.09.25
2019.09.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය(ප.කෘෂි.දෙපා)2019.09.23
2019.09.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පාසල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ආයතනික කටයුතු2019.09.26
2019.09.27
2019.09.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන නඩත්තුව2019.09.26පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.09.23
2019.09.24
2019.09.25
2019.09.26
2019.09.27
2019.09.28
2019.09.29
2019.09.30
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මුලික පරිගණක පුහුණුව2019.09.23
2019.09.24
2019.09.25
2019.09.26
2019.09.27
අයැදුම් කරන්න
වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම 2019.09.27
2019.09.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.09.30අයැදුම් කරන්න
Soft Skills2019.09.30පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.