වැඩසටහනදිනය/දිනයන්
අයැදුම් කරන්න
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම
2020.09.03
2020.09.04
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන 25, 26 දිනවල පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය
2020.09.03
2020.09.04
2020.09.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
CIGAS

2020.09.03
2020.09.04
2020.09.05
2020.09.06
2020.09.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
හරිත ඵලදායීතාවය

2020.09.07
උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම
2020.09.07පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික පරිගණක

2020.09.08
2020.09.09
2020.09.10
2020.09.11
2020.09.12
වැටුප් පරිවර්තන
2020.09.08
2020.09.09
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය
2020.09.10
2020.09.11
2020.09.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පුස්තකාල සංවර්ධනය
2020.08.20
අපි අලුත් වෙමු
2020.09.11
ආතති කළමනාකරණය
2020.09.14
ලිපිගොනු කළමනාකරණය

2020.09.14
Advanced Access

2020.09.14
2020.09.15
2020.09.16
උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම
2020.09.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරීතා ප්‍රවර්ධන
2020.09.17
2020.09.18
2020.09.19
2020.09.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය
2020.09.17
Web Design
2020.09.17
2020.09.18
2020.09.19
2020.09.20
2020.09.21
නව්‍යකරණය
2020.09.18
ගැටුම් කළමනාකරණය
2020.09.21
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා සේවාරම්භක පුහුණුව2020.09.21
2020.09.22
2020.09.23
2020.09.24
2020.09.25
2020.09.26
2020.09.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
MS Office 2013
2020.09.22
2020.09.23
2020.09.24
2020.09.25
2020.09.26
උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම
2020.09.24පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග 2020.09.25
2020.09.26
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන 28, 29 දිනවල පැවැත්වෙන බවකරුණාවෙන් සළකන්න
ඵලදායිතා සංකල්ප
2020.09.28
උපාය මාර්ගික සංවර්ධන සැළැස්ම සකස් කිරීම
2020.09.29පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වාහන නඩත්තුව හා අලාභහානි වාර්තා කිරීම

2020.09.28
2020.09.29
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන 03, 04 දිනවල පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න