ශාලා ගාස්තු

ශාලා අංකයශාලාවඇතුලත් කළ හැකි සංඛ්‍යාවගාස්තුව (රු)ගාස්තුව (රු) -පැය 4කට අඩු කාලයක් සඳහා
H - 1ප්‍රධාන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
8012,000/-6,000/-
H - 4පරිගණක ශාලාව333,500/-1,750/-
H - 5දේශන ශාලාව
(වායුසමීකරණ රහිත)
1504,000/-2,000/-
H - 5දේශන ශාලාව
(වායුසමීකරණ සහිත)
15010,000/-5,000/-
H - 6 දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
555,000/-2,500/-
H - 7දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
555,000/-2,500/-
H - 8දේශන ශාලාව702,500/-1,250/-

*සැ.යු.මෙම ශාලා ගාස්තුව පැය 8ක් සඳහා පමණි. ඊට අමතරව ශාලාව භාවිතා කරන සෑම පැයකටම ශාලා ගාස්තුවෙන්  1/10 ක මුදලක් අය කරනු ලැ‍බේ.