රාජ්‍ය කළමනාකරණ අංශයේ ඵලදායිතා සංවර්ධනය පිළිබඳ මාර්ගගථ(Online) ක්‍රමයට පවත්වන උසස් සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව

මෙම පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා ලබා දී තිබූ කාලය අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

[ninja_form id=2]