පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය032023.05.02-04
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය032023.05.02-04
ADVANCE ACCESS032023.05.02-04
වැටුප් පරිවර්තන022023.05.09-10
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම හා විගණන විමසුම් අවම කිරීම022023.05.09-10
NEW CIGAS052023.05.09-13
නවක සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව -IV වන කණ්ඩායම122023.05.09-26
ගබඩාකරණය හා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය022023.05.11-12
විශ්‍රාම වැටුප් 022023.05.11-12
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය022023.05.16-17
වාහන අනතුරු හා අලාභ හානි වාර්තා කිරීම022023.05.16-17
GRAPHIC DESIGN032023.05.16-18
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති022023.05.18-19
ආපදා කළමනාකරණය022023.05.18-19
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම022023.05.23-24
ලිිගොනුකරණය, රාජකාරී ලිපි ලිවීම හා කාර්යාල සටහන් ලිීවීම022023.05.23-24
MICROSOFT POWERPOINT (ADVANCE)032023.05.23-25
කාල කළමනාකරණය 012023.05.25
රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය022023.05.25-26
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව 012023.05.26
ඵලදායිතා සංකල්ප012023.05.30
දැනුම් කළමනාකරණය012023.05.30
නව්‍යකරණය012023.05.31
පරිසර කළමනාකරණය 012023.05.31
පරිගණක දෘඩාංග022023.05.30-31