වැඩසටහනදිනයන් 
පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.05.03
2019.05.04
2019.05.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Strategic Plan2019.05.03පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Advance Excel2019.05.02
2019.05.03
2019.05.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන අනතුරු හා අලාභහානි2019.05.06
2019.05.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව (1 අදියර)2019.05.06
2019.05.07
2019.05.08
2019.05.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නව්‍යකරණය 2019.05.06පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Computer Networking2019.05.06
2019.05.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සංවිධාන හැසිරීම2019.05.07
2019.05.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පුස්තකාල වර්ගීකරණය හා සුචිකරණය2019.05.07
2019.05.08
2019.05.09
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයිම2019.05.09
2019.05.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Payroll2019.05.09
2019.05.10
2019.05.11
2019.05.12
2019.05.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රථමාධාර2019.05.10පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායිතා සංකල්ප හා තත්ත්ව මෙවලම්2019.05.09
2019.05.10
2019.05.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායීතාව හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණය2019.05.13
2019.05.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තනය2019.05.13
2019.05.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය 2019.05.13
2019.05.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Multimedia Design2019.05.14
2019.05.15
2019.05.16
2019.05.17
අයැදුම් කරන්න
ISO තත්ත්ව කළමනාකරණය හා විගණනය2019.05.15
2019.05.16
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.05.16
2019.05.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.05.16
2019.05.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කළමනාකරණය 2019.05.17පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2019.05.31
පොත් බැඳීම හා ලේඛන නඩත්තුව2019.05.21
2019.05.22
Advance Excel2019.05.21
2019.05.22
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.05.21
2019.05.22
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බන කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.05.21
2019.05.22
මූලික පරිගණක2019.05.23
2019.05.24
2019.05.25
2019.05.26
2019.05.27
අයැදුම් කරන්න
විගණන පනත2019.05.23 අයැදුම් කරන්න
අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් සදහා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව2019.05.23
2019.05.24
2019.05.25
පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.05.23
2019.05.24
2019.05.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායී සන්නිවේදනය2019.05.24
2019.05.25
2019.05.26
කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන (දෙවන අදියර)2019.05.27
2019.05.28
2019.05.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විශ්‍රාම වැටුප්2019.05.27
2019.05.28
අයැදුම් කරන්න
විගණන විමසුම් අවම කිරීම 2019.05.27
2019.05.28
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බන කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාල කටයුතු2019.05.27
2019.05.28
2019.05.29
පරිගණක දෘඩාංග2019.05.28
2019.05.29
අයැදුම් කරන්න
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2019.05.30
2019.05.31
අයැදුම් කරන්න
අපි අලුත් වෙමු2019.05.30අයැදුම් කරන්න
විගණන පනත 2019.05.31අයැදුම් කරන්න
බැංකු සැසඳුම් පිළියෙල කිරීම2019.05.30
2019.05.31
අයැදුම් කරන්න