වැඩසටහනදිනයන් 
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.06.03පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය2019.06.03
2019.06.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Internet & email2019.06.03
2019.06.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.06.03
2019.06.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත2019.06.03පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව (දෙවන අදියර)2019.06.06
2019.06.07
2019.06.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අධ්‍යාපන පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව2019.06.06
2019.06.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.06.06
2019.06.07
2019.06.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මුල් ළමා විය සංවර්ධනය2019.06.06
2019.06.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
CIGAS2019.06.06
2019.06.07
2019.06.08
2019.06.09
2019.06.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රථමාධාර2019.06.10පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආතති කළමනාකරණය2019.06.11පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව (දෙවන අදියර)2019.06.10
2019.06.11
2019.06.12
2019.06.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන නඩත්තුව2019.06.10පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ගැටුම් කළමනාකරණය2019.06.11පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Word2019.06.11
2019.06.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Excel2019.06.13
2019.06.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නව්‍යකරණය2019.06.13පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.06.13
2019.06.14
2019.06.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායී සන්නිවේදනය 2019.06.13
2019.06.14
2019.06.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.06.14
2019.06.15
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.06.14
2019.06.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන පනත2019.06.17පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.06.17
2019.06.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මාධ්‍ය ජාල මෙහෙයුම් කමිටු 2019.06.17
2019.06.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක2019.06.17පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඉඩම් කළමනාකරණය2019.06.20
2019.06.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.06.20
2019.06.21
2019.06.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.06.20
2019.06.21
2019.06.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපි අලුත් වෙමු2019.06.11පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මහජන සම්බන්ධතා හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.06.21පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තනය2019.06.24
2019.06.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල ක්‍රම හා පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය (අධ්‍යාපන කා.මණ්ඩල සඳහා)2019.06.24
2019.06.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කළමනාකරණය2019.06.25
Graphic Design2019.06.24
2019.06.25
2019.06.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.06.27
2019.06.28
2019.06.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පුස්තකාල සංවර්ධනය2019.06.27නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බන කරුණාවෙන් සළකන්න
පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.06.27
2019.06.28
2019.06.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.06.27
2019.06.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සංවිධාන හැසිරීම2019.06.28
2019.06.29
AutoCAD2019.06.27
2019.06.28
2019.06.29