මාර්තු

පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය032023.03.01 – 03
මූලික පරිගණක 032023.03.01 – 03
වැටුප් පරිවර්ථන022023.03.14 – 15
වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම සකස් කිරීම022023.03.14 – 15
COMPUTER NETWORKING022023.03.14 – 15
වෙනස්වීම් කළමනාකරණය022023.03.15 – 16
තොග ලේඛන නඩත්තුව හා යාවත්කාලීන කිරීම-සමාජ සුභසාධන,පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව012023.03.16
INTERNET AND E-MAIL022023.03.16 – 17
මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය022023.03.16 – 17
රියදුරු ධාරිතා සංවර්ධනය022023.03.17 – 18
ඵලදායිතා පුහුණු වැඩසටහන-කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව 012023.03.21
යෝගී ව්‍යායාම012023.03.21
PAYROLL052023.03.21 – 25
විශ්‍රාම වැටුප්022023.03.22 – 23
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය032023.03.22 – 24
ඵලදායිතා තත්ත්ව මෙවලම් 032023.03.22 – 24
ඉඩම් විෂය පිළිබඳ පුහුණුව-ද.ප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව032023.03.22 – 24
නිවාඩු භාර නිලධාරියාගේ කාර්යභාරය හා වගකීම012023.03.24
අපි අලුත්වෙමු012023.03.28
ඵලදායීතාවය හා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතිකරණය 022023.03.28 – 29
ADVANCE EXCEL032023.03.28 – 30
මහජන පුස්තකාලයන්හි වගකීම හා කාර්යභාරය042023.03.28 – 31
ආකල්ප වර්ධනය012023.03.29