වැඩසටහනදිනයන් 
සේවාරම්භක පුහුණු වැඩමුළුව
(කෘෂිකර්ම අමාථ්‍යාංශයේ නවක නිලධාරීන්)
2019.03.01
2019.03.02
2019.03.05
2019.03.06
2019.03.07
2019.03.08
2019.03.09
2019.03.10
2019.03.11
2019.03.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිසර කළමනාකරණය2019.03.01පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රථමාධාර2019.03.01පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Computer Networking2019.03.01
2019.03.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Computer Networking2019.03.05
2019.03.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපි ලස්සනට ඉඳිමු
2019.03.05පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ගැටුම් කළමනාකරණය2019.03.05පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඉඩම් කළමනාකරණය2019.03.07
2019.03.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සඳහා පරිගණක වැඩමුළුව2019.03.07පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පුස්තකාල වර්ගීකරණය හා සුචිකරණය2019.03.07
2019.03.08
2019.03.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.03.07
2019.03.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිගණක දෘඩාංග2019.03.08
2019.03.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මුල් ළමා විය සංවර්ධනය2019.03.18
2019.03.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Office2019.03.11
2019.03.12
2019.03.13
2019.03.14
2019.03.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම2019.03.12
2019.03.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම2019.03.12
2019.03.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය 2019.03.12
2019.03.13
ආපදා කළමනාකරණය2019.03.14
2019.03.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
(2 අදියර)
2019.03.14
2019.03.15
2019.03.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සේවාරම්භක පුහුණු වැඩමුළුව
(පළාත් පාලන දෙපා.නිලධාරීන්)
2019.03.14
2019.03.15
2019.03.16
2019.03.17
2019.03.18
2019.03.21
2019.03.22
2019.03.23
2019.03.24
2019.03.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තනය2019.03.15
2019.03.16
විගණන පනත2019.03.18පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයන්ගේ වගකීම හා කාර්යභාරය2019.03.18
2019.03.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිගණක දෘඩාංග2019.03.18
2019.03.19
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.03.11
2019.03.12
පාසල් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ආයතනික කටයුතු පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව2019.03.22
2019.03.23
2019.03.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Advanced Excel2019.03.21
2019.03.22
2019.03.23
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම2019.03.21
2019.03.22
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩා කිරීම 2019.03.22
2019.03.23
විශ්‍රාම වැටුප්2019.03.25
2019.03.26
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.03.26
2019.03.27
2019.03.28
PAYROLL2019.03.27
2019.03.28
2019.03.29
2019.03.30
2019.03.31
Voice Training2019.03.27
2019.03.28
2019.03.29
පාසල් රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.03.29
2019.03.30
2019.03.31