වැඩසටහන
පැවැත්වෙන
දිනය/දිනයන්

අයැදුමපුහුණු සටහන්
PAYROLL2021.03.02
2021.03.03
2021.03.04
2021.03.05
2021.03.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විශ්‍රාම වැටුප්2021.03.04
2021.03.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2021.03.04
2021.03.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය 2021.03.09
2021.03.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරිම2021.03.09
2021.03.10
Internet Email2021.03.09
2021.03.10
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2021.03.12
2021.03.13
ප්‍රථමාධාර 2021.03.12
මූලික පරිගණක2021.03.12
2021.03.13
2021.03.14
2021.03.15
2021.03.16
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2021.03.16
2021.03.17
2021.03.18
ලිපිගොනුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවීම2021.03.16
2021.03.17
Advanced Excel2021.03.17 2021.03.18 2021.03.19
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2021.03.18
2021.03.19
කාර්යාලයීය විදුලි උපකරන නඩත්තුව2021.03.19
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම2021.03.23
2021.03.24
ආපදා කළමනාකරණය2021.03.23
2021.03.24
MS Office (අන්තර් මධ්‍යයම) 2021.03.23
2021.03.24
2021.03.25
2021.03.26
2021.03.27
ඉසව්/ උත්සව කළමනාකරණය2021.03.25
2021.03.26
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණුව 2021.03.26 පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයින්ගේ කාර්යභාරය හා වගකීම්2021.03.30
2021.03.31
පොත් බැඳීම හා ලේඛනාගාර නඩත්තුව2021.03.30
2021.03.31
බැංකු සැසඳුම් පිළියෙල කිරිම2021.03.30
2021.03.31