මාර්තු මස පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්දිනයන්අයැදුම් කරන්නතෝරාගත් පුහුණුලාභීන්
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2020.03.02
2020.03.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විශ්‍රාම වැටුප්
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන පනත
2020.03.02

පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Advance Access

2020.03.02
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික විමර්ශන පැමිණිලි මෙහෙයවීම හා චෝදනාපත්‍ර සකස් කිරීම
2020.03.05
2020.03.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාල කළමනාකරණය
2020.03.05
2020.03.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Multimedia Design
2020.03.05
2020.03.06
2020.03.07
2020.03.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති
2020.03.10
2020.03.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ගැටුම් කළමනාකරණය
2020.03.10පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
බැංකු සැසඳුම් පිළියෙල කිරිම
2020.03.10
2020.03.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආකල්ප වර්ධනය
2020.03.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය
2020.03.12
2020.03.13
2020.03.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
සංවිධාන හැසිරීම
2020.03.12
2020.03.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
CIGAS
2020.03.12
2020.03.13
2020.03.14
2020.03.15
2020.03.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආතති කළමනාකරණය
2020.03.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරිම
2020.03.16
2020.03.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(II අදියර)
2020.03.16
2020.03.17
2020.03.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වාහන නඩත්තුව අලාභහානි වාර්තා කිරීම
2020.03.16
2020.03.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික පරිගණක
2020.03.17
2020.03.18
2020.03.19
2020.03.20
2020.03.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
යෝගා අභ්‍යාස
2020.03.20
රැස්වීම් කළමනාකරණ ශිල්ප ක්‍රම
2020.03.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වාහන නඩත්තුව (රියදුරන් සඳහා)
2020.03.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ලිපිගොනුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවිම
2020.03.23
2020.03.24
රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.
සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක
2020.03.23
2020.03.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
නව්‍යකරණය
2020.02.24
2020.03.23
රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.
Advance Excel
2020.03.23
2020.03.24
2020.03.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය
2020.03.26
2020.03.27
රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(II අදියර)
2020.03.26
2020.03.27
2020.03.28 2020.03.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමේදි අනුගමය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙත2020.03.26
2020.03.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Payroll
2020.03.26
2020.03.27
2020.03.28
2020.03.29
2020.03.30
රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.
ඵලදායීතා සංකල්ප
2020.03.30රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.
ප්‍රථමාධාර
2020.03.31
රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න. අවශ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කරන්න.