මාර්තු මස පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්දිනයන්අයැදුම් කරන්නතෝරාගත් පුහුණුලාභීන්
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2020.03.02
2020.03.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විශ්‍රාම වැටුප්
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන පනත
2020.03.02

පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Advance Access

2020.03.02
2020.03.03
2020.03.04
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික විමර්ශන පැමිණිලි මෙහෙයවීම හා චෝදනාපත්‍ර සකස් කිරීම
2020.03.05
2020.03.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාල කළමනාකරණය
2020.03.05
2020.03.06
අයැදුම් කිරීම
Multimedia Design
2020.03.05
2020.03.06
2020.03.07
2020.03.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති
2020.03.10
2020.03.11
අයැදුම් කිරීම
ගැටුම් කළමනාකරණය
2020.03.10අයැදුම් කිරීම
බැංකු සැසඳුම් පිළියෙල කිරිම
2020.03.10
2020.03.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආකල්ප වර්ධනය
2020.03.12
අයැදුම් කිරීම
පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය
2020.03.12
2020.03.13
2020.03.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
සංවිධාන හැසිරීම
2020.03.12
2020.03.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
CIGAS
2020.03.12
2020.03.13
2020.03.14
2020.03.15
2020.03.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආතති කළමනාකරණය
2020.03.13
අයැදුම් කිරීම
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරිම
2020.03.16
2020.03.17
අයැදුම් කිරීම
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(II අදියර)
2020.03.16
2020.03.17
2020.03.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වාහන නඩත්තුව අලාභහානි වාර්තා කිරීම
2020.03.16
2020.03.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික පරිගණක
2020.03.17
2020.03.18
2020.03.19
2020.03.20
2020.03.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
යෝගා අභ්‍යාස
2020.03.20
අයැදුම් කිරීම
රැස්වීම් කළමනාකරණ ශිල්ප ක්‍රම
2020.03.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වාහන නඩත්තුව (රියදුරන් සඳහා)
2020.03.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ලිපිගොනුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවිම
2020.03.23
2020.03.24
අයැදුම් කිරීම
සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය හා තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක
2020.03.23
2020.03.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
නව්‍යකරණය
2020.02.24
2020.03.23
අයැදුම් කිරීම
Advance Excel
2020.03.23
2020.03.24
2020.03.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණය
2020.03.26
2020.03.27
අයැදුම් කිරීම
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(II අදියර)
2020.03.26
2020.03.27
2020.03.28 2020.03.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනිමේදි අනුගමය කළ යුතු ක්‍රියා පිළිවෙත2020.03.26
2020.03.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Payroll
2020.03.26
2020.03.27
2020.03.28
2020.03.29
2020.03.30
අයැදුම් කිරීම
ඵලදායීතා සංකල්ප
2020.03.30අයැදුම් කිරීම
ප්‍රථමාධාර
2020.03.31
අයැදුම් කිරීම