ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2019.02.24I

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2019.02.24

ආහාර මෙනුව

පුහුණු තොරතුරු ලේඛනය(ආකෘති පත්‍රය)

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 නිබන්ධන 4 - 2018.03.10

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 නිබන්ධන 3 - 2018.03.10

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 නිබන්ධන 2- 2018.03.10

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 නිබන්ධන - 2018.03.10

ප්‍රඥප්ති සම්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව

ඵලදායිතා සහතිකපත් පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන - 2018.03.03

ඵලදායිතා සහතිකපත් පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන - 2018.03.04

ඵලදායිතා සහතිකපත් පාඨමාලාව - 2018 නිබන්ධන 2018.02.25(II)

ඵලදායිතා සහතිකපත් පාඨමාලාව - 2018 නිබන්ධන 2018.02.25

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව - 2018 නිබන්ධන 2018.02.17

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන 2018.02.18

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන 3 (2018.02.03)

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන 2 (2018.01.27)

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2018 - නිබන්ධන 01(2018.01.27)

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව 2017.11.25

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (දෙවන අදියර) 2017.11.18 නිබන්ධන 8

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු හා දෙවන අදියර) 2017.11.04 නිබන්ධන 7

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2017.10.28(දෙවන අදියර)

දෙමළ භාෂා පාඨමාලා අයැදුම්පත

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 6

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 5

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 4

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 3

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 2

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව (පළමු අදියර) 2017.10.21 නිබන්ධන 1

ඵලදායිතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 2017.10.14(පළමු සහ දෙවන අදියර)නිබන්ධන2

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව – නිබන්ධන 05

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - නිබන්ධන 04

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - නිබන්ධන 03

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - නිබන්ධන 02

ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - නිබන්ධන 01

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය මගින් පවත්වන පුහුණු වැඩසටහන්

සම්පත්දායක අයැදුම්පත