පෙබරවාරි

පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීම022023.02.01-02
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය 032023.02.01-03
පරිගණක දෘඩාංග022023.02.02-03
විගණන පනත012023.02.03
ඵලදායිතා සංකල්ප012023.02.03
වානිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් පිළියෙල කිරීම022023.02.07-08
කාර්යාල කළමනාකරණය022023.02.07-08
e-Slims වැඩසටහන- ද.ප ඉඩම් දෙපාර්තමේන්තුව032023.02.07-09
අභ්‍යන්තර විගණන ඒ්කක නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම052023.02.07-11
පළාත් පාලන ආයතනවල අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කිරීම022023.02.09-10
ගබඩාකරණය හා භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 022023.02.14-15
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම හා විගණන විමසුම් අවම කිරීම022023.02.14-15
සිගාස් මෘදුකාංගය භාවිතා කිරීම (New CIGAS)052023.02.14-18
හරිත ඵලදායිතාව012023.02.15
විශ්‍රාම වැටුප්022023.02.16-17
රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම පිළියෙල කිරීම022023.02.16-17
කාල කළමනාකරණය 012023.02.21
ලිපිගොණුකරණය, රාජකාරී ලිපි ලිවීම හා කාර්යාල සටහන් ලිවීම022023.02.21-22
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම022023.02.22-23
SPSS මෘදුකාංගය032023.02.22-24
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයීවාසිකම් පනත012023.02.23
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති022023.02.23-24
කාර්යාලීය විදුලි උපකරණ නඩත්තුව012023.02.24
නව්‍යකරණය012023.02.28