වැඩසටහනදිනයන් 
වැටුප් පරිවර්තන2019.02.01
2019.02.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මහජන සම්බන්ධතාවය හා පාරිභෝගික සත්කාරය2019.02.01පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු වැඩමුළුව2019.02.02
2019.02.03
2019.02.05
2019.02.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආපදා කළමනාකරණය2019.02.05
2019.02.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන පනත2019.02.05පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
(2 අදියර)
2019.02.07
2019.02.08
2019.02.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සේවාරම්භක (පළාත් පාලන)2019.02.11
2019.02.12
2019.02.13
2019.02.14
2019.02.15
2019.02.21
2019.02.22
2019.02.23
2019.02.24
2019.02.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු වැඩමුළුව2019.02.07
2019.02.08
2019.02.09
2019.02.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නායකත්ව වර්ධනය හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.02.07
වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම2019.02.08
සන්නිවේදන කුසලතා2019.02.08
2019.02.09
2019.02.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපි‌ගොනුකරණය 2019.02.11
2019.02.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
(පළමු අදියර)
2019.02.11
2019.02.12
2019.02.13
2019.02.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ලේඛනාගාර සංරක්ෂණය2019.02.11
2019.02.12

පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු වැඩමුළුව2019.02.11
2019.02.12
2019.02.13
2019.02.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව
(අවසන් අදියර)
2019.02.15
2019.02.16
2019.02.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු වැඩමුළුව2019.02.15
2019.02.16
2019.02.17
2019.02.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන අනතුරු සම්බන්ධ පරික්ෂණ පැවැත්විම හා වාර්තාකිරිම2019.02.15
2019.02.16
වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම2019.02.25
2019.02.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු වැඩමුළුව2019.02.20
2019.02.21
2019.02.22
2019.02.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන පනත2019.02.22පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විශ්‍රාම වැටුප්2019.02.22
2019.02.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආපදා කළමනාකරණය2019.02.22
2019.02.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Graphic Design (Photo shop & Coral draw)2019.02.26
2019.02.27
2019.02.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ලිපිගොනු කළමනාකරණය2019.02.25පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාලීය විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2019.02.26
විගණන පනත2019.02.28පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.