පෙබරවාරි මස පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්දිනයන්අයැදුම් කරන්නතෝරාගත් පුහුණුලාභීන්
AutoCAD2020.02.01
2020.02.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වැටුප් පරිවර්තනය2020.02.06
2020.02.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ඵලදායීතා සංකල්ප2020.02.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ප්‍රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයන්ගේ වගකීම් හා කාර්යභාරය2020.02.06
2020.02.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Internet & Email
2020.02.06
2020.02.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
AutoCAD2020.02.08
2020.02.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය 2020.02.10
2020.02.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආපදා කළමනාකරණය2020.02.10
2020.02.11
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
අපි අලුත් වෙමු2020.02.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Advance Excel2020.02.10
2020.02.11
2020.02.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පළාත් පාලන ආයතනවල අවසන් ගිණුම් පිළියෙල කිරිම2020.02.11
2020.02.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රීති2020.02.13
2020.02.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පොත් බැඳීම හා ලේඛනාරක්ෂාව2020.02.13
2020.02.14
2020.02.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයිම2020.02.13
2020.02.14
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Graphic Design2020.02.13
2020.02.14
2020.02.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පරිසර කළමනාකරණය2020.02.17පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2020.02.17
2020.02.18
2020.02.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය2020.02.18
2020.02.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ලිපිගොනු කළමනාකරණය2020.02.18පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Web Design2020.02.17
2020.02.18
2020.02.19
2020.02.20
2020.02.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත2020.02.20පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
හරිත ඵලදායීතාව2020.02.20පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පුස්තකාල සංවර්ධනය2020.02.20පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහ පාලනය2020.02.24පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික විමර්ශන , පැමිණිලි මෙහෙයවීම හා චෝදනාපත්‍ර සකස් කිරිම2020.02.27
2020.02.28
2020.03.05
2020.03.06
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුවව (අදියර1)2020.02.24
2020.02.25
2020.02.26
2020.02.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
MS Office (අන්තර් මධ්‍යම)2020.02.24
2020.02.25
2020.02.26
2020.02.27
2020.02.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
අපි අලුත් වෙමු2020.02.25පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වෙනස්වීම් කළමනාකරණය2020.02.27
2020.02.28
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතනික කටයුතු 2020.02.27
2020.02.28
2020.02.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ගීත රසාස්වාදය තුළින් ආතති නළමනාකරණය2020.02.28පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න