පුහුණු වැඩසටහනදින ගණනපැවැත්වෙන දිනයන්වෙනත්
GIS (ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය)022023.11.02-03
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය (අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව)032023.11.01-03
ගිවිසුම් සකස් කිරීම012023.11.04
MS Office (අන්තර්මාධ්‍යය)052023.11.06-10
කාසේසේ/ රියදුරු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන022023.11.07-08
සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන032023.11.07-09
සූර්ය බලශක්ති පද්ධතීන් පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන012023.11.06
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.11.10
පෙර පාසල් ගුරු පුහුණුව (ද.ප. ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගී වන)012023.11.10
Graphic Design032023.11.14-16
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය032023.11.14-16
සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව042023.11.14-17
ඵලදායීතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව022023.11.17-18
පුස්තකාල සංවර්ධනය012023.11.17
විශ්‍රාම වැටුප්022023.11.21-22
සංවර්ධන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව042023.11.21-24
Multimedia Design042023.11.21-24

කාල කළමනාකරණය012023.11.22
ඵලදායීතා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව032023.11.23-25
රියදුරු ආචාරධර්ම හා මාර්ග නීති රීති012023.11.28
පරිගණක දෘඩාංග022023.11.28-29
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය032023.11.28-30
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.11.29
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව)012023.11.30
ප්‍රථමාධාර012023.11.30