නොවැම්බර් මස පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්දිනයන්අයැදුම් කරන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.11.04
2019.11.05
කාල කළමනාකරණය2019.11.04
විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු සැපයීම2019.11.04
2019.11.05
Payroll2019.11.04
2019.11.05
2019.11.06
2019.11.07
2019.11.08
රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමණාකරණය2019.11.05
2019.11.06
2019.11.07
කාර්යාලීය විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2019.11.07
ප්‍රථමාධාර2019.11.08
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2019.11.19
2019.11.20
විශ්‍රාම වැටුප්2019.11.19
2019.11.20
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් සඳහා සේවාරම්භක වැඩමුළුව (II) අදියර2019.11.19
2019.11.20
2019.11.21
2019.11.22
2019.11.23
2019.11.24
2019.11.25
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය2019.11.19
Web Designing2019.11.19
2019.11.20
2019.11.21
2019.11.22
2019.11.23
ලිපිගොනු කළමනාකරණය2019.11.21
අපි අලුත් වෙමු2019.11.21
වැටුප් පරිවර්තනය2019.11.21
2019.11.22
නව්‍යකරණය2019.11.25
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා ප්‍රවර්ධන (I) අදියර2019.11.25
2019.11.26
2019.11.27
මූලික පරිගණක පුහුණුව2019.11.25
2019.11.26
2019.11.27
2019.11.28
2019.11.29
පාසල් මූල්‍ය කළමණාකරණය2019.11.28
2019.11.29
2019.11.30