නේවාසික පහසුකම්

කාමර අංකකාමර වර්ගයකාමර සංඛ්‍යාවකාමරයක නේවාසික විය හැකි සංඛ්‍යාවගාස්තුව (රු)
101 - 106අලුත් වැඩියා කරන ලද ද්විත්ව කාමර06021,000/- (එක් කාමරයකට)
201 - 212ද්විත්ව කාමර12021,000/- (එක් කාමරයකට
107පොදු කාමර0112300/- (එක් අයකුට)
108පොදු කාමර0110300/- (එක් අයකුට)
කාමර අංකකාමර වර්ගයකාමර සංඛ්‍යාවකාමරයක නේවාසික විය හැකි සංඛ්‍යාවගාස්තුව (රු)
305–312ද්විත්ව කාමර08021,000/- (එක් කාමරයකට)
301–304AC ද්විත්ව කාමර04021,500/- (එක් කාමරයකට

නේවාසික වීම පිළිබඳ කොන්දේසි

  • රාත්‍රී සේවා වෙනුවෙන් එක් දිනකට පරිපාලන ගාස්තුව – රු.600/- කි. (තිදෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නේවාසික වන විට, මුළු කණ්ඩායම සඳහා)
  • ද්විත්ව කාමර වල නේවාසික පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ එක් කාමරයක පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු සඳහා පමණි. නමුත් ආයතනය මඟින් ප්‍රමාණවත් නේවාසික පහසුකම් සැපයීමට නොහැකි අවස්ථා වලදී පමණක්, එම කාමරයේම තවත් අතිරේක එක් අයකු සඳහා කාමර පහසුකම් ලබා දිය හැකි වන අතර ඔහු සඳහා රු.300/-ක අමතර මුදලක් අය කරනු ලැබේ. (ජල බිල්පත් සහ විදුලි බිල්පත් සඳහා)
  • නේවාසික වන්නන් පසු දින උදෑසන 10.00 ට ප්‍රථම තම කාමර අදාළ පරිදි නැවත භාර දිය යුතුය. එසේ නැතිනම් එදින සවස 4.00 දක්වා දිනක නේවාසික ගාස්තුවෙන් අඩක අධි භාරයක් ද සවස 4.00 න් පසුවත් නැවත කාමර භාර දීමට අපොහොසත් වුවහොත් තවත් දිනක් සඳහා ද ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.
  • නේවාසික වන්නන් රාත්‍රි 9.00ට පෙර භෝජනාගාරයෙන් අහාර ලබා ගත යුතු වේ.
  • රාත්‍රි 10.00න් පසුව නේවාසික වන්නන් සඳහා ආයතනය තුලට පැමිණිමට හෝ ආයතනයෙන් බැහැර වීමට අවසර දෙනු නොලැබේ.
  • ආයතන පරිශ්‍රය තුල මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හෝ ආයතන පරිශ්‍රය තුලට මත්ද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් වේ.
  • ඔබට අවශ්‍ය වන කාමර ප්‍රමාණය පමණක් වෙන්කරන ලෙස ඉල්ලීම් කල  යුතු අතර, ඔබේ ඉල්ලීම අනුව වෙන් කරන ලද කාමර භාවිතා නොකල ද ඒ සඳහා මුදල් අයකිරිමට සිදු වේ.