ශාලා අංකයශාලාවඇතුලත් කළ හැකි සංඛ්‍යාවගාස්තුව (රු)ගාස්තුව (රු) -පැය 4කට අඩු කාලයක් සඳහා
H - 1ප්‍රධාන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
8012000.006000.00
H - 4පරිගණක ශාලාව253500.001750.00
H - 5දේශන ශාලාව
(වායුසමීකරණ රහිත)
1504000.002000.00
H - 5දේශන ශාලාව
(වායුසමීකරණ සහිත)
15010000.005000.00
H - 6දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
455000.002500.00
H - 7දේශන ශාලාව
(වායු සමීකරණ සහිත)
405000.002500.00
H - 8දේශන ශාලාව452500.001250.00

*සැ.යු.මෙම ශාලා ගාස්තුව පැය 8ක් සඳහා පමණි. ඊට අමතරව ශාලාව භාවිතා කරන සෑම පැයකටම ශාලා ගාස්තුවෙන්  1/10 ක මුදලක් අය කරනු ලැ‍බේ.