දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත පුහුණු වැඩසටහන්

වැඩසටහන
පැවැත්වෙන
දිනය/දිනයන්

අයැදුම
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2020.12.08රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මහජන සම්බන්ධතාවය හා පාරිභෝගික සත්කාරය2020.12.09රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ධනාත්මක ආකල්ප2020.12.10
විශ්‍රාම වැටුප්2020.12.11
2020.12.12
රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තන
2020.12.15
2020.12.16
රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ලිපි‌ගොනු කළමනාකරණය2020.12.17 රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2020.12.18
2020.12.19
රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සළකන්න.