වැඩසටහනදිනයන් 
ග්‍රාම නිලධාරි පුහුණු වැඩමුළුව2019.01.03
2019.01.04
2019.01.05
2019.01.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
2018 අංත 19 දරණ ජාතික විගණන පනත2019.01.12පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතනසංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.01.17
2019.01.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.01.17
2019.01.18
2019.01.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය2019.01.17
2019.01.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.01.18
2019.01.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩමුළුව2019.01.21
2019.01.22
2019.01.23
2019.01.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආපදා කළමනාකරණය2019.01.21
2019.01.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආකල්ප වර්ධනය2019.01.21පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.01.25
2019.01.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන අනතුරු සම්බන්ධ පරික්ෂණ පැවැත්විම හා වාර්තාකිරිම2019.01.24
2019.01.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රැස්වීම් කළමනාකරණය2019.01.25පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ගැටුම් කළමනාකරණය2019.01.25
2019.01.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
2018 අංත 19 දරණ ජාතික විගණන පනත2019.01.28පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයිම2019.01.28
2019.01.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නායකත්ව හැකියා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.01.28පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.