ජූලි මස පුහුණු වැඩසටහන්

වැඩසටහනදිනය/දිනයන්
අයැදුම් කරන්න
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම
2020.07.06
2020.07.07
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
නව්‍යකරණය
2020.07.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ලිපිගොනුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවීම
2020.07.09
2020.07.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
වැටුප් පරිවර්තන
2020.07.16
2020.07.17
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව
2020.07.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(අවසන් අදියර)
2020.07.20
2020.07.21
2020.07.22
2020.07.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති2020.07.24
2020.07.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න

විශේෂ දැනුම්දීමයි

රට තුළ උද්ගතව තිබෙන තත්ත්වය හේතුවෙන් අප ආයතනය විසින් සංවිධානය කර තිබූ සියළුම පුහුණු වැඩසටහන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න