ජූලි මස පුහුණු වැඩසටහන්

වැඩසටහනදිනය/දිනයන්
අයැදුම් කරන්න
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම
2020.07.06
2020.07.07
අයැදුම් කරන්න
නව්‍යකරණය
2020.07.06
අයැදුම් කරන්න
ලිපිගොනුකරණය විධිමත් කිරීම හා රාජකාරී ලිපි ලිවීම
2020.07.09
2020.07.10
අයැදුම් කරන්න
වැටුප් පරිවර්තන
2020.07.16
2020.07.17
අයැදුම් කරන්න
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව
2020.07.20
අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව(අවසන් අදියර)
2020.07.20
2020.07.21
2020.07.22
2020.07.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති2020.07.24
2020.07.25
අයැදුම් කරන්න