වැඩසටහනදිනයන් 
ව්‍යාපාර සැලසුම්කරණය පුහුණු වැඩමුළුව(කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය)2019.07.01
2019.07.02
2019.07.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති වාර්තා සකස් කිරීම2019.07.01
2019.07.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.07.01
2019.07.02
2019.07.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Access2019.07.01
2019.07.02
2019.07.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීගේ සේවාරම්භක පුහුණුව2019.07.04
2019.07.05
2019.07.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආපදා කළමනාකරණය2019.07.04
2019.07.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පාසල් ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළු නිරාකරණය කිරිමේ වැඩමුළුව2019.07.04
2019.07.05
2019.07.06
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Office 20132019.07.04
2019.07.05
2019.07.06
2019.07.07
2019.07.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.07.08
2019.07.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2019.07.08
2019.07.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම2019.07.08
2019.07.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන පනත2019.07.08පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Computer Networking2019.07.09
2019.07.10
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.07.11
2019.07.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත2019.07.11පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
හරිත ඵලදායිතාවය2019.07.11පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ලිපිගොණු කළමණාකරණය2019.07.12පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් සදහා පුහුණුව2019.07.11
2019.07.12
2019.07.13
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Excel (තාක්ෂණ නිලධාරින් සදහා)2019.07.11
2019.07.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කලමනාකරණය2019.07.15පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අපි අලුත් වෙමු2019.07.15පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Graphic Design2019.07.15
2019.07.18
2019.07.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වැටුප් පරිවර්තන2019.07.18
2019.07.19
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඵලදායීතා සංකල්ප2019.07.18පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නායකත්ව හැකියා හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය2019.07.19පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පාසල් මුල්‍ය කළමනාකරණය2019.07.18
2019.07.19
2019.07.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
සංවිධාන හැසිරවීම 2019.07.19
2019.07.20
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විශ්‍රාම වැටුප්2019.07.22
2019.07.23
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවෙත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2019.07.29අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව (අවසන් අදියර)2019.07.22
2019.07.23
2019.07.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
Multimedia Design2019.07.22
2019.07.23
2019.07.24
2019.07.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
වාහන නඩත්තුව හා මාර්ග නීති (රියදුරන් සඳහා)2019.07.26
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.07.25
2019.07.26
2019.07.27
අයැදුම් කරන්න
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන වැඩමුළුව (අවසන් අදියර)2019.07.26
2019.07.27
2019.07.28
2019.07.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නව්‍යකරණය2019.07.30අයැදුම් කරන්න
රැස්වීම් කළමනාකරණය 2019.07.30
ඵලදායීතාවය හා තත්ව මෙවලම්2019.07.29
2019.07.30
2019.07.31
අයැදුම් කරන්න
MS Access2019.07.29
2019.07.30
2019.07.31
අයැදුම් කරන්න