ජනවාරි මස පුහුණු වැඩසටහන්

පුහුණු වැඩසටහන්දිනයන්අයැදුම් කරන්නතෝරාගත් පුහුණුලාභීන්
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2020.01.20
2020.01.21
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Advance Access2020.01.20
2020.01.21
2020.01.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විශ්‍රාම වැටුප්2020.01.21
2020.01.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ලිපිගොනු විධිමත් කිරීම හා රාජකාරි ලිපි ලිවීම2020.01.23
2020.01.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
Advance Excel2020.01.23
2020.01.24
2020.01.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
අවසාන ගිණුම් සකස් කිරීම(ගණකාධිකාරීවරුන් සඳහා)2020.01.24පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රීති2020.01.27
2020.01.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පළාත් පාලන ආයතන වල අවසාන ගිණුම් සකස් කිරීම2020.01.27
2020.01.28
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කාර්යාලීය විදුලි උපකරණ නඩත්තුව 2020.01.27
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික පරිගණක පුහුණුව2020.01.27
2020.01.28
2020.01.29
2020.01.30
2020.01.31
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2020.01.30
2020.01.31
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න
අවසාන ගිණුම් සකස් කිරීම (අමාත්‍යාංශ /දෙපාර්තමේන්තුවල විෂය නිලධාරීන් සඳහා)2020.01.31පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන් බව කරුණාවෙන් සළකන්න