වැඩසටහනදිනය/දිනයන්
අයැදුම් කරන්න
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව(1 වන කණ්ඩායම - අවසන් අදියර)
2020.10.02
2020.10.03
2020.10.04
2020.10.05
2020.10.06
2020.10.07
2020.10.08
2020.10.09
2020.10.10
2020.10.11
2020.10.12
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්ය පටිපාටික රීති
2020.10.02
2020.10.03
Microsoft Word(Advanced)

2020.10.02
2020.10.03
2020.10.04
මූලික පරිගණක


2020.10.06
2020.10.07
2020.10.08
2020.10.09
2020.10.10
ඵලදායිතා තත්ත්ව මෙවලම්

2020.10.06
2020.10.07
2020.10.08
උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම
2020.10.06පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම
2020.10.08
2020.10.09
මහජන පුස්තකාලයන්හි වගකීම් හා කාර්යභාරයන්
2020.10.09
2020.10.10
2020.10.11
විශ්‍රාම වැටුප්
2020.10.13
2020.10.14
නායකත්ව හැකියාව හා කණ්ඩායම් හැඟීම් වර්ධනය
2020.10.13
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත
2020.10.13
පරිසර කළමනාකරණය

2020.10.13
Computer Networking

2020.10.13
2020.10.14
උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම
2020.10.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ධනාත්මක ආකල්ප
2020.10.16
මහජන සම්බන්ධතාවය හා පාරිභෝගික සත්කාරය
2020.10.15
වැටුප් පරිවර්තන
2020.10.15
2020.10.16
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා ප්‍රවර්ධන පුහුණුව
2020.10.15
2020.10.16
2020.10.17
PAYROLL

2020.10.15
2020.10.16
2020.10.17
2020.10.18
2020.10.19
උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම
2020.10.20පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජකාරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග
2020.10.20
2020.10.21
2020.10.22
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව(3 වන කණ්ඩායම - පළමු අදියර)
2020.10.20
2020.10.21
2020.10.22
2020.10.23
2020.10.24
2020.10.25
2020.10.26
2020.10.27
2020.10.28
2020.10.29
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ආපදා කළමනාකරණය
2020.10.23
2020.10.24
කාල කළමනාකරණය
2020.10.23
කාර්යාල කළමනාකරණය

2020.10.23
2020.10.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
මූලික පරිගණක
2020.10.20
2020.10.21
2020.10.22
2020.10.23
2020.10.24
පළාත් පාලන ආයතනවල අවසන් ගිණුම සකස් කිරීම 2020.10.27
2020.10.28
Graphic Design2020.10.27
2020.10.28
2020.10.29
උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම2020.10.27පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ප්‍රථමාධාර2020.10.29