කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය - දකුණු පළාත වැඩසටහන් සදහා අය කිරීම්

දේශන ශාලා ගාස්තු