වැඩසටහනදිනයන් 
ප්‍රථමාධාර2019.04.01පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.04.01
2019.04.02
2019.04.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිපාලන නිලධාරී සේවාරම්භය2019.04.01
2019.04.02
2019.04.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
මුලික පරිගණක2019.04.01
2019.04.02
2019.04.03
2019.04.04
2019.04.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති යෝජනා සකස් කිරීම2019.04.04
2019.04.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
නව්‍යකරණය
2019.04.04පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.04.04
2019.04.05
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිපාලන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව2019.04.07
2019.04.08
2019.04.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආපදා කළමනාකරණය2019.04.08
2019.04.09
වැටුප් පරිවර්තනය2019.04.08
2019.04.09
Computer Networking2019.04.08
2019.04.09
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
කණිෂ්ඨ කාර්යය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන (අවසන් අදියර)2019.04.22
2019.04.23
2019.04.24
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පරිපාලන නිලධාරී සේවාරම්භක පුහුණුව2019.04.22
2019.04.23
2019.04.24
2019.04.25
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
හරිත ඵලදායීතාවය2019.04.22
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.04.23
2019.04.24
2019.04.25
MS Access2019.04.23
2019.04.24
2019.04.25
Voice Training2019.04.29
2019.04.30
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ඉඩම් කළමනාකරණය2019.04.29
2019.04.30
ඵලදායීතා සංකල්ප2019.04.29
Internet E-mail2019.04.29
2019.04.30
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රාජකාරී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදි අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා මාර්ග2019.04.30
2019.05.01
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න