වැඩසටහනදිනයන් 
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන දෙවන අදියර2019.10.01
2019.10.02
2019.10.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය2019.10.01
2019.10.02
2019.10.03
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විගණන විමසුම් සදහා පිළිතුරු සැපයීම2019.10.01
2019.10.02
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාල කළමනාකරණය2019.10.01පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී පුහුණුව2019.10.04පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
පළාත් පාලන ආයතන වල අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී පුහුණුව2019.10.04

පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
CIGAS2019.10.04
2019.10.05
2019.10.06
2019.10.07
2019.10.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රිති2019.10.07
2019.10.08
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ධාරිතා සංවර්ධන අවසන් අදියර2019.10.07
2019.10.08
2019.10.09
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
විශ්‍රාම වැටුප්2019.10.14
2019.10.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරීන් සඳහා සේවාරම්භක වැඩමුළුව2019.10.14
2019.10.15
2019.10.16
2019.10.17
2019.10.18
2019.10.19
2019.10.20
2019.10.21
2019.10.22
2019.10.23
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
අත්තිකාරම් බී ගිණුම 2019.10.15
2019.10.16
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ලිපිගොනු කළමනාකරණය2019.10.14පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
MS Office 20132019.10.14
2019.10.15
2019.10.16
2019.10.17
2019.10.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
කාර්යාල කළමනාකරණය2019.10.17
2019.10.18
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය2019.10.21
2019.10.22
අයැදුම් කරන්න
ප්‍රථමාධාර2019.10.21අයැදුම් කරන්න
MS Access2019.10.21
2019.10.22
2019.10.23
අයැදුම් කරන්න
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය2019.10.24
2019.10.25
අයැදුම් කරන්න
ආයතන සංග්‍රහය හා කාර්ය පටිපාටික රීති 2019.10.24
2019.10.25
අයැදුම් කරන්න
හරිත ඵලදායීතාවය2019.10.24අයැදුම් කරන්න
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2019.10.24අයැදුම් කරන්න
සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සඳහා පරිගණක වැඩමුළුව2019.10.24පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න.
ව්‍යපෘති යෝජනා සකස් කිරීම.2019.10.28
2019.10.29
අයැදුම් කරන්න
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය2019.10.28
2019.10.29
2019.10.30
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පුස්තකාල වර්ගීකරණය හා සුචිකරණය2019.10.28
2019.10.29
අයැදුම් කරන්න
පරිගණක දෘඩාංග2019.10.28
2019.10.29
නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා මෙම පුහුණු වැඩසටහන නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් සළකන්න