වැඩසටහනදිනය/දිනයන්
අයැදුම් කරන්න
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය
2020.08.10
2020.08.11
2020.08.12

ලිපිගොනුකරණය
2020.08.10
විගණන පනත

2020.08.11

පාසල් මූල්‍ය කළමනාකරණය

2020.08.13
2020.08.14
2020.08.15
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය
2020.08.14
2020.08.15
භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය
2020.07.20
2020.07.21
2020.08.17
2020.08.18

පරිසර කළමනාකරණය2020.08.17
මූලික පරිගණක
2020.08.17
2020.08.18
2020.08.19
2020.08.20
2020.08.21
පුස්තකාල සංවර්ධනය
2020.08.20
කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව2020.08.21
රියදුරු ආචාරධර්ම
2020.08.22
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය
2020.08.21
2020.08.22
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා සේවාරම්භක පුහුණුව
2020.08.24
2020.08.25
2020.08.26
2020.08.27
2020.08.28
2020.08.29
2020.08.30
පුහුණුලාභීන් තෝරාගෙන අවසන්බව කරුණාවෙන් සළකන්න
ධනාත්මක ආකල්ප හා යහපාලනය
2020.08.24
Advanced Excel
2020.08.24
2020.08.25
2020.08.26
Advanced Access
2020.08.27
2020.08.28
2020.08.29
කාර්යාල කළමනාකරණය
2020.08.28
2020.08.29